Socio-Religious Reformers & their Organizations

         

 

 

 

Atmiya Sabha (1815) Raja Rammohun Roy
Brahmo Samaj (1828) Raja Rammohun Roy.
Tattvabodhini Sabha (1839). Later merged with Mahrishi Devendranath Tagore.
Brahmo Samaj in 1842  
Indian national Social Conference M.G. Ranade
Harijan Sevak Sangh Mahatma Gandhi
Satya Shodhak Samaj (1873) Jyotirao Phule (fight caste oppression)
Shri Narayana Dharma Partiplana Yogama Shri Narayan Guru (fight caste oppression)
South Indian Liberal Federation (later became T. Teagaraja & T.M. Nair (Self respect)
justice party & then Dravida Kazhagam)  
Prarthana Samaj (1867) Atma Ram Pandurang
Arya Samaj (1875) Swami Dayanand
Servants of India Society (1905) Gopal Krishna Gokhale (Rejected Knighthood)
Hindu Dharma Sangrakshini Sabha (1893 at Chapekar Brothers – Damodar & Balakrishna.
Nasik)  
Abhinav Bharat V.D. Savarkar
New India Association V.D. Savarkar
Anushilan Samiti Aurobindo Ghose, Barindra Kumar Ghose, B.P.
  Mitra, Abinash Bhattacharya & Bhupendra Dutta
Patriotic Association Sayyid Ahmad Khan
Muhammad Anglo-Oriental Defence Association Sayyid Ahmad Khan
Bahiskrit Hitkarni Sabha (1924) B.R. Ambedkar
Akhil Bharatiya Dalit Varg Sabha B.R. Ambedkar